What's differents between 3 terms VDC (Virtual Design and Construction) / BIM (Building Information modeling) / IPD? (Eng/ Vie)

The different between 3 terms: BIM (Building Information Modeling), VDC (Virtual Design Construction) and IPD (Integrated Project Delivery)
Let’s put them into the following sentence:
“We are going to use Building Information Modeling to achieve Virtual Design and Construction by using an IPD contract”.
You can do a BIM but not use it for VDC, for example if you used Revit to Model a house for a client and only used the 2D drawings and some renders but not the information.
You can use BIM in VDC by using the information in the model, like material quantities to create an estimate. But you can’t do VDC without BIM. This is because you need a digital element to go by.
You can do BIM and VDC without IPD. IPD is integrated project delivery, a type of contract that puts all stakeholders together from start to finish including, Owner, Architect, Engineer, Builder and Manufacturer. Other contract types apply the same rule; Design, Bid, Build. Design- Build. Construction Management at Risk (basically a type of design -build)
In additional, something related to history.
When Graphisoft created ArchiCAD, they introduced the term VB (Virtual Buildings) to represent the new technology.
Later Bentley came out and coined the same technology as IPD (Integrated Project Delivery).
After Revit was released in 2000 and bought by Autodesk in 2002, they released Revit in 2003 and coined the technology with the term BIM (Building Information Modeling).
Guess who won the fight? In reality all three terms actually mean the same thing. As years passed, the other terms started to get more refined to mean something else within the same realm of the BIM Process. Today, VDC and BIM are the same thing, and the differentiation between the two terms is still vague. IPD became a procedure of doing BIM.
-----------------------
Để có thể hiểu được căn bản nhất vấn đề, có thể đặt 3 từ sau vào câu sau:
“Chúng tôi ứng dụng BIM để ảo hóa thiết kế và xây dựng (VDC) bằng việc sử dụng hợp đồng IPD”. Bạn có thể làm BIM nhưng không ứng dụng nó cho VDC, ví dụ trong trường hợp nếu bạn chỉ sử dụng Revit để lập mô hình một ngôi nhà cho khách hàng và chỉ dử dụng bản vẽ 2D và một vài các hình Render để thi công, không cần thông tin thì đó không phải là VDC.
Bạn có thể sử dụng BIM trong VDC bằng việc sử dụng thông tin trong mô hình, như khối lượng nguyên vật liệu để dự toán chi phí. Nhưng bạn không thể làm VDC mà không sử dụng BIM, vì bạn cần các yếu tố mô hình kỹ thuật số để thực hiện. Bạn có thể thực hiện BIM và VDC mà không cần IPD. IPD là một loại hợp đồng mà trong đó có tất cả những đối tượng tham gia dự án từ giai đoạn bắt đầu đến giai đoạn kết thúc bao gồm: chủ đầu tư, kiến trúc sư, Kỹ sư, nhà sản xuất…, quy định rõ ràng và cụ thể các trách nhiệm, vai trò, quá trình hợp tác giữa tất cả các bên để ứng dụng BIM thành công và hiệu quả. Các loại hợp đồng khác có thể đáp ứng tương tự như: hợp đồng thiết kế, hợp đồng thầu, thiết kế thi công, quản lý thi công…
Thêm một vài chi tiết có liên quan đến lịch sử ra đời:
Khi Graphisoft thiết kế ra ArchiCAD, họ giới thiệu định nghĩa Ảo hóa mô hình thi công (VB – Virtual Building) để giới thiệu công nghệ mới. Sau đó, Bentley ra mắt công nghệ tương tự đặt tên là IPD (Integrated Project Delivery).
Sau khi Revit được phát hành năm 2000 và được mua lại bởi Autodesk vào năm 2002, họ cho ra mắt Revit vào năm 2003 và gắn với công nghệ mới với tên gọi là BIM (Building Information Modeling)
Theo bạn thì ai đã chiến thắng? Thực tế thì 3 thuật ngữ trên đều có ý nghĩa tương tự. Qua nhiều năm, các thuật ngữ khác bắt đầu trở nên tinh tế hơn để có ý nghĩa khác trong cùng một lĩnh vực của Quy trình BIM. Ngày nay, sự khác biệt giữa hai thuật ngữ VDC và BIM vẫn còn mơ hồ còn IPD đã trở thành một thủ tục làm BIM.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng nổi bật

BIM consultant: for the first time of 3D coordination integrating?

#1. General contract need a guideline for subcontractor in the first time integrating 3D BIM coordination into project. Building Informati...