Nhiệm vụ, vai trò của điều phối BIM


Vai trò và trách nhiệm của một Điều phối BIM (BIM coordinator) có thể khác nhau ở từng dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Vai trò của Điều phối BIM trong tổ chức
Trong một tổ chức, nhiệm vụ của Điều phối BIM có thể bao gồm:
• Phát hiện va chạm / Phối hợp mô hình
• Hỗ trợ nhóm dự án thực hiện mô hình hóa các ứng dụng tốt nhất
• Rà soát, kiểm tra theo các cảnh báo của phần mềm để hạn chế tối thiểu các vấn đề của mô hình
• Xuất dữ liệu để sử dụng cho các bộ môn và / hoặc các công ty Nhiệm vụ và trách nhiệm chung của Điều phối BIM (trên nền tảng các phần mềm khác nhau: AutoCAD, Navisworks...)
• Lập thư viện nội dung Revit (Thư viện chung hoặc các family cho dự án)
• Hỗ trợ người dùng cuối / Khắc phục sự cố
• Đào tạo Revit nội bộ
• Tạo ra hoặc đóng góp vào việc tạo ra các tiêu chuẩn BIM nội bộ (cùng với các nhân viên kỹ thuật thích hợp)
o Cập nhật các tiêu chuẩn của BIM khi cần thiết
• Di chuyển mô hình Revit - chuyển các mô hình Revit sang phiên bản mới nhất khi kiểm tra tính toàn vẹn và đầy đủ của mô hình
• Khai thác và thử nghiệm các tiện ích phụ trợ Revit mới và các công nghệ BIM / IPD khác
• Tạo mô hình Revit dựa trên Dữ liệu quét điểm đám mây (Point Cloud Scan Data)
• Tạo mô hình hoàn công từ bản vẽ 2D để sử dụng làm thông tin tham khảo hoặc các điểm xuất phát cho nhóm dự án
• Tham dự các buổi họp khởi động dự án để phổ biến quy trình thực hiện BIM
• Tạo lập, duy trì Khung mẫu dự án Revit (Template) của công ty
• Thực hiện thiết lập mô hình Revit ban đầu cho mỗi dự án
• Tham dự các cuộc họp với khách hàng và đối tác khác với vai trò là "Chuyên gia tư vấn BIM"
• Đăng tải các "tips" và "Case study"" lên mạng trao đổi chung
• Hỗ trợ CAD tổng thể

Với các dự án có tính chất khác nhau, vai trò của điều phối BIM sẽ khác nhau, nhìn chung, có thể chia các dự án thành các loại dự án phối hợp: phối hợp BIM nội bộ, phối hợp BIM cho dự án có nhiều bên tham gia.

Phối hợp BIM nội bộ 

Một tổ chức có đủ các bộ môn có thể tự triển khai tất cả các bộ môn trong một dự án. Với loại Dự án BIM với một bên triển khai (nhiều bộ môn), trách nhiệm của điều phối BIM gồm:
Xuất file sang định dạng Navisworks
o Xác minh các dữ liệu trong các file Navisworks được hoàn thành và chính xác
o Thực hiện Phát hiện va chạm/ phối hợp mô hình 
o Tập hợp các file Navisworks .nwc được tạo ra theo từng bộ môn cụ thể
o Phát hiện va chạm trên các phần đã xác định trước của các file đã được phối hợp (Ví dụ: đường ống vs thép chịu lực, HVAC…)
o Nhóm các va chạm và đặt tên theo tiêu chuẩn có logic để nhận diện dễ dàng hơn
o Tạo báo cáo va chạm chung cho từng bộ môn và phân phối cho các thành viên bộ môn cần thiết
o Nếu cần thiết, làm việc với từng bộ môn để giúp làm rõ và giải quyết tất cả các va chạm được nhận dạng.
Sử dụng Navisworks Switchback
o Xuất các file định dạng dwg cho bất kỳ bộ môn nào, có thể không có trong Revit
o Chủ trì, điều phối các cuộc họp phối hợp nội bộ mà có sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm dự án
o Sử dụng Navisworks để kiểm tra các báo cáo va chạm với những người tham dự để xác định các va chạm liên quan
Xuất và cập nhật mô hình va chạm trong Navisworks cho các thành viên khác trong nhóm kiểm tra, rà soát.

Phối hợp BIM cho dự án có nhiều bên tham gia 

Với các dự án BIM có nhiều bên tham gia, những nhiệm vụ phối hợp sẽ khác nhau ở các dự án. Trách nhiệm của BIM coordinator phụ thuộc vào ai là người có liên quan đến dự án và ai chịu trách nhiệm về những khía cạnh cụ thể của các hoạt động điều phối.
Ai là người thực hiện phối hợp tổng thể dự án BIM?

Công ty của bạn đang thực hiện điều phối dự án BIM: 

Nếu công ty của bạn đang thực hiện điều phối tổng thể cho một dự án có nhiều tổ chức tham gia, trách nhiệm của điều phối BIM có thể bao gồm ...

…Tải dữ liệu, quản lý và xác minh dữ liệu phối hợp được cung cấp bởi các đối tác dự án khác
…thực hiện phối hợp Navisworks và phát hiện va chạm dựa trên dữ liệu được cung cấp
o …tạo các báo cáo va chạm để chia sẻ với nhóm dự án
o ... đặt tên và nhóm các va chạm có liên quan cho việc xác định dễ dàng hơn

…điều tiết các cuộc họp phối hợp có sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm dự án (bên trong và bên ngoài)
o ... trong cuộc họp sử dụng Navisworks để xem lại báo cáo va chạm với những người tham dự. Thực hiện phối hợp để xác định tất cả các va chạm có liên quan
… xuất và cập nhật mô hình “va chạm” Navisworks để xem xét bởi các thành viên khác trong nhóm
Trong trường hợp này, điều phối BIM cũng có thể phải chịu trách nhiệm về:
… xuất dữ liệu / file Revit thành định dạng Navisworks
… xác minh rằng dữ liệu trong các file Navisworks đã xuất là hoàn chỉnh và chính xác
… cập nhật các file được xuất thông qua phương pháp đã được thỏa thuận để chúng sẵn sàng cho các Cuộc họp phối hợp theo lịch trình
… rà soát báo cáo va chạm với các thành viên phù hợp trong nhóm để giúp họ xác định / tìm và loại bỏ các xung đột với mô hình của họ
… xuất dữ liệu từ các gói phần mềm khác đang được sử dụng (AutoCAD, CADDuct / MAP, ...) để sử dụng trong các cuộc họp Đánh giá phối hợp
… xác minh rằng tất cả các dữ liệu đã xuất là hoàn chỉnh và chính xác

Dự án BIM phối hợp được thực hiện bởi một vài người trong nhóm:

Nếu một công ty khác, Tổng thầu hoặc có một đơn vị tư vấn phối hợp BIM khác đang thực hiện nỗ lực điều phối tổng thể dự án, thì trách nhiệm của bạn có thể bao gồm ...

• ... xuất dữ liệu Revit / các file xem trước theo định dạng Navisworks dựa trên lịch trình phối hợp đã được thống nhất
• ... xác minh rằng dữ liệu trong các file Navisworks đã xuất là hoàn chỉnh và chính xác
• ... cập nhật các file được xuất theo phương pháp đã được thỏa thuận để chuẩn bị cho các Cuộc họp phối hợp dự kiến
• ... rà soát báo cáo va chạm với các thành viên cùng nhóm của bạn để giúp xác định / tìm và loại bỏ các xung đột trong mô hình
• ... xuất dữ liệu từ các phần mềm khác đang được sử dụng (AutoCAD, CADDuct / MAP, ...) để sử dụng trong các cuộc họp Đánh giá phối hợp
• ... xuất các file sang các định dạng khác đã được thống nhất (AutoCAD 3D, AutoCAD 2D, IFC ...)
• ... xác minh rằng tất cả các dữ liệu được xuất là hoàn chỉnh và chính xác

Tìm hiểu thêm về Phối hợp BIM trong 1 dự án tại đây.

The benefit of BIM 3D model for owners

3D BIM modeling is becoming more popular and popular in several years. Almost engineers, architects, project managers, contractors and other building services have accept it universally. Therefore they invest money and time on learning and piloting system.


However, we can see a lack of clarity among the clients, they all know the benefits of  BIM but don't know when and how to start and maintain to get the highest effecient. Most of the owners are still confused about the exact achievements of these models when compare with the investment cost. They are also not much aware on how to get optimum use of this concept.

Difference between traditional 3D Models and 3D BIM Modeling:
Firstly, before apply BIM to project, we have to know the difference between a parametric BIM models and non-BIM 3D CAD Models. 3D CAD Models are only virtual representations of a facility and it provides only visual details. 3D CAD Models that are created using applications such as AutoCAD architecture and AutoCAD MEP are useful for design, development, pre-fabrication and construction. But, BIM models are intelligent models, which contain rich information, and they are used for various stage of a construction project including design, detailing, pre-construction, construction, assembly, as-built and hand-over, facility management and analyzing energy performance. BIM is  also able to share details between project stake holders such as designers/architects, facility owners, fabricators, MEP engineers, contractors and consultants.

What are benefits of BIM for owners?
An in-depth understanding of the model’s purpose is necessary to decide whether BIM is actually required or not. Also, we have to understand that the clients’ real need and their stated needs. In many cases, clients say that they need a BIM model. But what they really want is a smart clash-free 3D model to extract respective construction drawings. In such situations, their needs could be fulfilled with the help of 3D BIM modeling using software’s like Revit architecture, Revit structure and Revit MEP. While the BIM coordination, clash detection and resolution could be optimally achieved by tools like Naviswork.
On the other hand, 3D BIM modeling may actually be the basis for planning, designing, constructing and managing a particular construction project in some cases. In such scenarios, multidisciplinary project stakeholders are required to access the model at various stages of a project lifecycle. Therefore, the richness of ‘information’ embedded into the model decides the success of any BIM-based project. According to the scope of the project, valuable information like dimensions of building elements, material requirements, quantity take-off data, costing, time scheduling, activity simulation, prefabrication data, and energy performance are contained in a rich 3D BIM Model.
As BIM is a more progressive approach to planning, designing and coordinating models and drawings, the AEC industry are required to shift from non-BIM 2D to collaborative BIM workflows, even though the clients do not demand.


Bài đăng nổi bật

BIM consultant: for the first time of 3D coordination integrating?

#1. General contract need a guideline for subcontractor in the first time integrating 3D BIM coordination into project. Building Informati...